Ještě před podáním petice NE parkovišti se náš petiční výbor dne 3.4.2018 obrátil na Magistrát hl. m. Prahy (jednak na odbor hospodaření s majetkem a jednak na odbor ochrany prostředí) s vyjádřením k žádosti MČ Praha-Klánovice ze dne 27.2.2018 o svěření klíčového pozemku parc. č. 343 do správy naší městské části (vyjádření petičního výboru ke stažení zde). Ve vyjádření jsme oba odbory Magistrátu informovali o naší petici a požádali jsme je, aby vydaly k žádosti MČ Praha-Klánovice záporné stanovisko.
Odbor ochrany prostředí Magistrátu nám odpověděl sdělením ze dne 19.4.2018 č. j. MHMP 615958/2018 (ke stažení zde). V něm nás informoval o tom, že byl požádán odborem evidence majetku Magistrátu o vyjádření k žádosti MČ Praha-Klánovice o svěření a že se vyjádřil takto: „se svěřením pozemku nesouhlasíme, uvedený pozemek je součástí územního systému ekologické stability – nadregionálního centra Vidrholec, pozemek je určený k plnění funkcí lesa – v katastru nemovitostí evidován druh pozemku lesní a dle ÚP je zařazen jako LR – lesní porosty. Z uvedených hledisek je využití pozemku jako parkovací plochy nevhodné.“

Rubriky: Aktuality

error

Podpoříte nás? Prosím dejte o nás vědět :-)