Zastupitelstvu Městské části Praha-Klánovice Zastupitelstvu hl. m. Prahy Radě hl. m. Prahy

Petice proti parkovišti namísto lesa

[1] My, níže podepsaní,
 1. nesouhlasíme se záměrem na výstavbu parkoviště namísto lesa u železniční zastávky Praha-Klánovice, který je popsán níže v odstavci 2, a
 2. žádáme výše uvedené orgány, aby v mezích své působnosti na svých zasedáních projednaly uvedený záměr a vyjádřily s ním nesouhlas.
[2] Předmětem této petice je záměr na výstavbu parkoviště namísto lesa mezi ulicí U Trativodu a železniční tratí na pozemcích parc. č. 343 a části parc. č. 1174/1, k. ú. Klánovice, který připravila rada Městské části Praha-Klánovice. Záměr spočívá v těchto základních rysech:
 1. vykácení lesa v délce cca 150 metrů a šířce cca 25 metrů a masivní odvodnění pozemku,
 2. výstavba parkoviště o kapacitě 100 až 150 stání, které má sloužit pro občany MČ Praha-Klánovice i sousedních obcí a městských částí,
 3. deklarovaným cílem záměru je vyřešení problému s živelným nelegálním parkováním v ulicích MČ Praha-Klánovice poblíž železniční zastávky Praha-Klánovice.
[3] Podle našeho názoru je záměr nevhodný, nepřiměřený a ve významné míře porušuje veřejné zájmy na ochraně zdraví a životního prostředí a právo vlastníků a uživatelů pozemků a rodinných domů v dotčené oblasti na pokojné užívání svého majetku. Domníváme se tak z těchto důvodů:
 1. Po výstavbě parkoviště by navýšená parkovací kapacita byla brzy zaplněna a další řidiči by začali opět parkovat živelně na ulicích poblíž železniční zastávky jako nyní, jen s tím rozdílem, že by tam bylo navíc velké parkoviště se 100 až 150 automobily.
 2. Parkoviště má být umístěno naprosto nevhodně bezprostředně vedle obytné zástavby rodinných domů a přímo na ploše lesa, který je územním plánem určen jako biocentrum ekologické stability a plní důležitou úlohu izolační zeleně mezi obytnou zástavbou a železniční tratí.
 3. Účel, který je výstavbou parkoviště sledován, není legitimní. Otevřeně podporuje v Klánovicích individuální automobilovou dopravu na úkor dopravy autobusové i cyklistické.
 4. Ranní a večerní špičky v příjezdech a odjezdech automobilů po příjezdových komunikacích k parkovišti povedou k výraznému zvýšení hluku a emisí oxidů dusíku, uhlovodíků a polétavého prachu v širší dotčené oblasti. Tyto negativní vlivy budou působit v kumulaci s již existující hlukovou zátěží z železniční dopravy na přilehlé trati.
 5. Příjezdové komunikace k parkovišti nejsou uzpůsobeny k zajištění dopravní obslužnosti pro rozsáhlé parkoviště o kapacitě 100 až 150 stání. Zejména v ranní a večerní špičce bude provoz na těchto úzkých a kapacitně nedostatečných komunikacích vytvářet riskantní situace z hlediska bezpečnosti silničního provozu, zejména pro chodce a cyklisty.
 6. Parkoviště na daném místě je nejhorší ze všech možných variant, jakými jsou nová parkovací stání u autobusových zastávek na konci ulic Slavětínská či Staroklánovická u železniční zastávky anebo posílení autobusových linek.
Informace na: www.ne-parkovisti.cz Kontaktní e-mail: petice@ne-parkovisti.cz Kontaktní adresa: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., Aranžerská 166, Praha 9, 190 14 V Praze-Klánovicích dne 15.2.2018 Petiční výbor ve složení:
   1. Ing. Michal Čtrnáctý, nar. 17.4.1970, trvale bytem Košická 66/8, Praha 10-Vršovice, 101 00, (člen)
   2. Ing. Karel Horníček, nar. 2.1.1955, trvale bytem Blešnovská 873, Praha 9-Klánovice, 190 14, (člen)
   3. MUDr. Zita Kazdová, nar. 31.3.1967, trvale bytem Čankovská 217, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16, (členka)
   4. Mgr. Michal Kniha, nar. 23.3.1982, trvale bytem U Trativodu 358, Praha 9-Klánovice, 190 14, (člen)
   5. Ing. Boris Procházka, nar. 21.7.1930, trvale bytem Bydžovská 488, Praha 9-Klánovice, 190 14, (člen)
   6. JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., nar. 23.3.1974, trvale bytem Aranžerská 166, Praha 9-Klánovice, 190 14, (zmocněnec)
error

Podpoříte nás? Prosím dejte o nás vědět :-)