Několik slov úvodem pár klíčových faktů k podivnému záměru na výstavbu parkoviště namísto lesa

 

Vážení spoluobčané,

vítáme Vás na internetových stránkách naší petice.

Naším primárním cílem je zabránit surovému a nesmyslnému záměru na vykácení lesa u železniční zastávky Praha-Klánovice a na jeho přeměnu na velké parkoviště pro 100 až 150 automobilů. Chceme tím ochránit svébytný ráz rezidenční čtvrti dolních Klánovic před jeho přeměnou na parkovací oblast pro auta z širokého okolí,

Naší sekundárním cílem je pak přimět představitele Městské části (MČ) Praha-Klánovice k tomu, aby zahájili otevřenou a seriózní diskusi s dotčenou veřejnosti a s komplexním posouzením všech variant a alternativ při řešení současného problému s živelným parkováním u železniční zastávky.

Věcné argumenty proti záměru na výstavbu parkoviště naleznete v textu naší petice (ke stažení zde) a v mém otevřeném dopise zastupitelstvu Městské části Praha-Klánovice ze dne 18.1.2018 (ke stažení zde).

Na tomto místě mi dovolte uvést několik důležitých okolností, které se týkají způsobu, jakým rada MČ Praha-Klánovice záměr připravila:

  1. Rada MČ Praha-Klánovice připravila záměr na výstavbu parkoviště na konci loňského roku a začátkem tohoto roku bez toho, že by o něm informovala nejen dotčenou veřejnost, ale i zastupitelstvo coby nejvyšší orgán městské části. Diskuse o podstatě záměru se tak ani v rámci zastupitelstva ani s dotčenou veřejností nevedla. Zastupitelstvo jako celek se o záměru dozvědělo až v druhé polovině ledna letošního roku v době, kdy starosta F. Polák začal svolávat zasedání zastupitelstva na den 29.1.2018. V tento moment v diskusi, která se z tohoto důvodu strhla, sdělil dne 20.1.2018 radní R. Zoulík zastupitelce Š. Čtrnácté na její dotaz „zda parkoviště ano či ne“ toto: „Pokud jde o (tento – poznámka PS) bod …, většina z nás se shodla, že ano. Zde už asi je debata u konce. K tomu je potřeba svěření pozemku a změna ÚP (územního plánu – poznámka P.S.). Za sebe říkám, i kdyby se ukázalo, že parkoviště zde nelze realizovat, tento pozemek bychom měli mít v péči a měl by být změněn jeho status v ÚP. Jinak je to nevyužitelný prostor pro cokoli.“
  1. Pan starosta F. Polák ve svolání zasedání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice (dopisem ze dne 19.1.2018 – ke stažení zde) předložil návrh programu svolávaného zasedání, v němž výslovně zařadil pod bodem 12 „Podnět na změnu Územního plánu“. K tomuto bodu pak jako podklad nechal připravit přílohu se shodným názvem „Podnět na změnu územního plánu“ (ke stažení zde). V něm výslovně navrhuje přijetí tohoto usnesení zastupitelstva: „ZMČ souhlasí s podáním podnětu na MHMP na změnu Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy v k. ú. Klánovice. Jedná se o podnět na změnu funkčního využití ploch pozemku č. 343 v l. ú. Klánovice z „LR – lesní porosty“ na „DH – plochy a zařízení hromadné dopravy osoby, parkoviště P+R.“ Parkoviště P+R („park and ride“„zaparkuj a jeď“, tzn. jeď dál vlakem nebo metrem) obecně znamená záchytné parkoviště, tedy takové, jaké je například u stanice metra Černý Most či u železniční zastávky Praha-Běchovice.
  1. Je tak nepochybné a prokazatelné, že starosta F. Polák (i radní R. Zoulík) ještě v lednu letošního roku zamýšlel zahájit u klíčového pozemku parc. č. 343 proces změny územního plánu ze současného funkčního využití „lesní porosty“ na nové funkční využití „parkoviště P+R“.
  1. Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice však na svém zasedání dne 29.1.2018 naštěstí bod 12 z navrženého programu vypustilo (neschválilo). Vypuštění tohoto bodu navrhla nejprve zastupitelka Š. Čtrnáctá a poté – poněkud překvapivě – i sám starosta F. Polák (viz str. 1 zápisu ze zasedání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice konaného ze dne 29.1.2018 – ke stažení zde). Pan starosta tak na poslední chvíli navrhl vyřazení bodu, který sám předtím do programu navrhl. Stalo se tak zjevně pod vlivem odporu dotčené veřejnosti, která se ve značném počtu na zasedání zastupitelstva toho dne dostavila. Lze se důvodně domnívat, že nebýt této rychlé oponentní aktivity, tak by se již dnes na Magistrátu hl. m. Prahy vedl proces změny územního plánu u dotčeného pozemku parc. č. 343 z lesa na parkoviště P+R. Jakákoli ústní vyjádření radních o tom, že tam chtějí vybudovat „k přírodě přátelskou“ parkovací plochu, jsou ve světle těchto důkazů směšná.
  1. Rada MČ Praha-Klánovice záměr připravila bez zevrubnějšího odborného posouzení (komplexní studie proveditelnosti) v porovnání s alternativami a variantami, které se při řešení problému s živelným parkováním nabízejí. Jsou to zejména tyto varianty a alternativy:
  • výstavba nových parkovacích stání na volných místech u železniční zastávky, a to jednak u otočky autobusů u restaurace U Daschů (na klánovické straně) i u otočky autobusů u restaurace U Smolíka za železniční tratí (na újezdské straně); nová parkovací stání na těchto místech by byla navázána na hlavní komunikační tepny (Slavětínská a Staroklánovická) a nebyla by „zastrčena“ v malých uličkách v bezprostřední blízkosti rodinných domů a zahrad;
  • zvýšení frekvence (zejména ráno a odpoledne) a rozšíření dopravní obslužnosti minibusových linek v rámci Klánovic;
  • stanovení odpovídajícího dopravního značení, zejména rozumné vymezení nových podélných parkovacích stání na ulicích poblíž železniční zastávky.
  1. Rada MČ Praha-Klánovice tak vybrala jednu jedinou variantu a rovnou zadala zpracování odpovídající dokumentace firmě Sweco Hydroprojekt, a.s.. Tato firma však není specializovaná na zpracování dokumentací pro dopravní stavby. Její převažující specializací je projektování vodních staveb (děl), jako jsou přehrady, čistírny odpadních vod, kanalizace apod.

Lze tak uzavřít, že záměr na výstavbu parkoviště namísto lesa je nepřijatelný nejen kvůli své podstatě, ale i s ohledem na podivné okolnosti, za jakých byl připraven.

Proto Vás prosíme, abyste podpořili naši petici a spolu s námi zachránili nejen kus Klánovického lesa, ale i poklidný ráz naší rezidenční čtvrti.

Děkujeme

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
zmocněnec petičního výboru
Petice proti parkovišti namísto lesa

V Klánovicích dne 28.2.2018

error

Podpoříte nás? Prosím dejte o nás vědět :-)